City Visions

Berlage Institute Rotterdam a Centre for CE Architecture Praha organizujú projekt City Visions Europe, ktorý bude prebiehať až do r. 2010. Projekt si kladie za cieľ stimulovať odbornú debatu na tému blízkeho vývoja štvorice vybraných európskych miest. Taktiež sa zaoberá uvažovaním o architektúre vo vzťahu k vývoju európskych miest, ich histórii, ale najmä budúceho rastu. Zapojené mestá boli alebo sú kandidátmi na titul Európske mesto kultúry." (kosice13.sk)

City Visions Europe

Väčšina architektonických kancelárií na Slovensku disponuje odborníkmi a externými spolupracovníkmi, ktorí už niekoľko rokov pôsobia vo sfére územného plánovania a urbanizmu. Každodenne sa stretávajú s problémami a systémovými chybami, ktoré sú dedičstvom neraz nekoncepčného prístupu predošlých desaťročí. Projekt City Visions Europe je pre nich jedinečnou výzvou prelomiť túto bariéru a uplatniť vízie a zmeny, ktoré sú z hľadiska života regiónov ako aj konkrétnych urbánnych celkov nevyhnutné a životne dôležité.
Súčasné problémy prostredia mesta a jeho infraštruktúry, týkajúce sa všetkých sfér spoločenského života, môžu mať pre budúce generácie negatívne dôsledky. Je viacero riešení, ktoré môžu prispieť k revitalizácii urbanistických štruktúr a odstráneniu rušivých vplyvov. Jednou z nich je aj “holografická” urbanistická štruktúra, ktorá predpokladá decentralizáciu a komplexné riešenie priestorových elementov systému na základe vnútorného a vonkajšieho “networkingu”. Pritom ide o sebestačnosť, trvalú udržateľnosť a rozvoj, ktorá bola pre areu strednej Európy vždy prirodzená a historicky prítomná. (Virtuálne) spájanie miest, čo je jednou z podstatných úloh 21. storočia a Projekt City Visions Europe, ktorý ju skvele vystihuje, má hodnotný vplyv na celé spektrum ľudských aktivít a činností spätých nielen s architektúrou a tvorbou samotného prostredia. Mobilizuje a ochraňuje všetky významové zložky podieľajúce sa na výslednom tvare sídel a štruktúr, počnúc socio-ekonomickou, kultúrnou, končiac ekologickou sférou. K zdravému rozvoju miest je potrebný nielen rozvoj materiálny ale najmä mentálny, ktorý je nezničiteľnou investíciou a potenciálom. V takejto hre o čas a priestor je veľmi dôležitá, do istej miery nezávislá participácia samotného obyvateľstva. Treba podporovať projekty, ktoré pomáhajú re-kreovať nelichotivý stav našej súčasnej kultúry, umenie nevynímajúc, a ktoré majú neraz aspoň minimálny edukačný charakter. Častokrát sa zabúda na primárne urbanistickú gramotnosť ľudí, podceňuje sa výchova v oblasti všeobecnej estetiky a estetiky vnímania, vrátane architektúry.

Jedným z ponúkaných riešení by mohol byť svojim spôsobom ojedinelý projekt Uzemneplany.sk (UrbanPlans.eu), ktorý vznikol v roku 2007 ako nezávislá platforma architektov z prostredia Atrium. Nazdávam sa, že je veľmi vhodným riešením krízy vyplývajúcej z globalizačných trendov a svojím organickým charakterom a flexibilitou je použiteľná prakticky kdekoľvek. Základnou filozofiu projektu www.Uzemneplany.sk (UrbanPlans.eu) je poskytovať, skvalitňovať a archivovať informácie, ktoré majú priamy dopad na tvorbu urbánneho prostredia a konkrétne premeny krajiny, za podpory ľudských a materiálnych zdrojov. Ide o akúsi virtuálnu pamäť krajiny. Základným stavebným komponentom je interaktívny internetový portál, ktorý obsahuje databázu máp miest a sídel, vrátane komplexných hypertextových a detailných informácií. Tento internetový interface poskytuje dôležité informácie nielen pre obce ale aj pre obyvateľov, je totiž novodobým etablovaným diskusným fórom, akýmsi funkčným modelom virtuálnej agory.
Portál bol spustený začiatkom roka 2008. Momentálne je na stránke registrovaných 250 slovenských obcí, priemerná návštenosť prekračuje 500 užívateľov denne. Systém Uzemneplany.sk (UrbanPlans.eu) nevylučuje možnosť aplikovania GIS, či umiestnenia ÚPN priamo na mestských portáloch, práve naopak, tieto informácie sa vzájomne dopĺňajú. Dôležitá je neustála fluktuácia presne cielených informácií a vzájomný transfer skúseností. Architekti z Atria spolupracujú aj na vývoji ďalších podprogramov tohto nosného projektu. Uvažuje sa o doplnení funkcií a obsahu portálu, v intenciách nadregionálnej až medzinárodnej spolupráce, o rozšírení portálu o ďalšie interaktívne prvky určené pre odbornú aj laickú verenosť, s cieľom aktivizovať všetky zložky v procese tvorby krajiny a životného prostredia.
V rámci vami vyhlásenej súťaže City Visions Europe by sme radi aktívne zúčastnili aj týmto tool-projektom, ktorý je vo svojej podstate otvoreným a adaptovateľným systémom a ktorý môže byť v konečnom dôsledku užitočný pre všetky regióny Európy. Veríme, že www.Uzemneplany.sk (UrbanPlans.eu) môžu vo vysokej miere prispieť k efektivite a ekológii týchto neraz zložitých procesov.
Budeme naozaj radi ak súťaž City Visions Europe pomôže pri vytváraní a realizovaní nových a správnych vízií pre neustále pozitívne rozvíjanie vzťahu medzi človekom a (jeho) krajinou.

Richard Kitta