Prešovské kúpalisko Delňa | Aktuálne | Atrium Architekti

Prešovské kúpalisko Delňa

Atrium Architekti víťazom architektonicko-urbanistickej súťaže na transformáciu prírodného kúpaliska Delňa v Prešove.


Vyjadrenie poroty:
Návrh prináša z priestorovo-kompozičného a prevádzkového hľadiska veľmi jednoznačný a čistý koncept, ktorého hlavnú os tvorí východo-západná pešia a obslužná trasa vedená od vstupu do areálu pozdĺž severného brehu vodnej nádrže. Na ňu kolmo nadväzuje severo-južná os, vedená od južného vstupu do areálu, ktorá oddeľuje sektor krátkodobej – dennej rekreácie a oddychu a pobytovej zóny s chatovou osadou a kempingom v zeleni. Tretím silným kompozično-prevádzkovým prvkom je horizontálna podnož – pavilón s vybavenosťou na západnom brehu nádrže, ktorý zjednocuje a prepája vstupné priestory do areálu s parterom hotela. Ako jeden z mála návrhov veľmi logicky a zároveň príťažlivo rieši nástup do vstupného priestoru areálu osadeného na návršie pomocou koridoru so stupňami a bezbariérovými rampami. Vstup je tak kvalitne akcentovaný podporený i striedmym a nadčasovým architektonickým výrazom. Silnou stránkou návrhu je tiež istá jednoduchosť až civilnosť architektonického a krajinárskeho riešenia, ktoré na jednej starne sústreďuje konkrétne aktivity do jednotlivých polôh a objektov a na druhej strane ponecháva veľa voľného, prírodného prostredia. Práca s kontrastom umožňuje optimálne vyznieť ako prírodnej, tak novovloženej architektonickej substancii, pričom sú vo vzájomnej symbióze. Návrh prináša v našich podmienkach výrazný invenčný prístup k riešeniu, ktoré má v prípade realizácie vysoký predpoklad prínosu i v širšom regionálnom a nadregionálnom kontexte. Na základe návrhu bude potrebné v ďalších fázach podrobnejšie dopracovať, resp. riešiť krajinárske úpravy, umiestnenie pobrežných rastlinných čistiacich zón, parkovisko pre kemp mimo biokoridoru rieky Delňa umiestnenie a statické riešenie toboganu mimo telesa hrádze nádrže šatne a sprchy pri vstupe do areálu.