Logisticko priemyselný areál Nová Polhora

Areál sa nachádza na diaľnici D1 medzi Košicami a Prešovom. Moderný architektonický koncept prinášajúci nový pohľad na riešenie logistických, skladových a priemyselných hál so zreteľom na funkčnosť, typologickú a dispozičnú variabilitu.

O koncepte

Vo väzbe na zastavané územie obce – medzi obcou a diaľnicou je navrhovaný rozsiahly Logisticko-priemyselný park, pozostávajúci zo 7-mich stavieb – základná kostra a areály logistiky, nezávadnej výroby, ale aj obchodu a služieb. Tie budú usporiadané pozdĺž zbernej komunikácie. Park bude napojený cez kruhovú križovatku na diaľničný privádzač a na strane druhej na cestu III/050201.
Predmetom DÚR je stavba S1, obsahujúca základnú dopravnú a technickú kostru pre zabezpečenie funkčnosti následných stavieb S2 až S7, ktoré budú predmetom samostatných územných konaní.


Objekt S2

Dva hlavné stavebné objekty budú tvoriť jeden hmotový celok, ktorý bude akcentovaný na juhu obslužno – administratívnym centrom. Bude orientovaný do križovatky a najfrekventovanejšieho dopravného koridoru.
Hlavný príjazd do areálu bude zo západu. Príjazd bude z pripravovanej zbernej komunikácie. Súbežne bude vedený chodník od budúcej zastávky autobusov do areálu, k 5 podlažnému objektu administratívno – obslužného centra. Na 1. až 2. NP budú celopresklenené obchodné priestory s dvoma vstupnými ostrovmi pre admin. prevádzku umiestnenú na 3. NP. Tá bude z vnútornej strany presvetlená átriom. Pred centrom bude exteriérový výstavný priestor.
Trojpodlažná hmota centra bude stavebne napojená na halové objekty – sklady, obchodné a obslužné prevádzky. Ich prevádzková plocha bude zodvihnutá cca 1m nad komunikácie. Haly budú obsahovať jednopodlažnú bunku s hygienickým, šatňovým, administratívnym a technickým zariadením.
Konštrukčné riešenie bude na báze ocele a železobetónu, dominantne usporiadané viacloďovo a viacmodulovo.
Areál bude dopravne zokruhovaný a prevádzkovo diferencovaný pre nákladné a osobné autá. Tovar bude dotovaný cez tri zákl. portály – doky. Parkoviská budú lokalizované okolo hlavných sta. objektov.
Na severe lokalizovaný biokoridor Balka je navrhovaný na zachovanie a rozvoj.

Objekt S3

Tri hlavné stavebné objekty budú tvoriť jeden hmotový celok, ktorý bude akcentovaný na severe obslužno – administratívnym centrom. Bude orientované do križovatky a najfrekventovanejšieho dopravného koridoru. Hlavný príjazd do areálu bude orientovaný práve tu. Príjazd bude z pripravovanej zbernej komunikácie popod elektr. vedenie ZVN. Súbežne bude vedený chodník od budúcej zastávky autobusov do vnútorného átria S3 a jeho obslužno – administratívneho centra, z ktorého budú hlavné pešie vstupy do 5 podlažného objektu. Jadrom bude fontána. Na 1. až 2.NP budú celopresklenené priestory reštauračné, obchodné a obslužné a v nárožiach budú vstupné ostrovy admin. prevádzok umiestnených na 3. až 5.NP. Pred oblúkovou fasádou bude exteriérový výstavný priestor.
Zodvihnutá trojpodlažná hmota administratívy bude zostupovať do úrovne dvoch halových objektov – sklady. Tie budú obsahovať jednopodlažnú bunku s hygienickým, šatňovým, administratívnym a technickým zariadením. Prevádzková plocha hál bude zodvihnutá cca 1m nad manipulačné plochy a komunikácie.
Konštrukčné riešenie hál bude na báze ocele a železobetónu dominantne usporiadané viacloďovo a viacmodulovo.
Areál bude dopravne zokruhovaný a prevádzkovo diferencovaný pre nákladné a osobné autá. Tovar bude dotovaný cez dva zákl. portály – doky a dva bočné. Zásobovanie kuchyne bude zo západu. Záchytné parkovisko bude lokalizované severne od príjazdu.
Značná časť zelene je navrhovaná v rozsahu OP vodovodu Starina.

Objekt S4

Štyri hlavné stavebné objekty budú tvoriť jeden kompozičný celok, ktorý bude akcentovaný na uličnej fasáde skladovo – administratívnym centrom. Dva hlavné príjazdy do areálu budú z pripravovanej zbernej komunikácie a budú zvýraznené reklamnými vežami s dispečingom. Príjazdy budú sprevádzané chodníkmi od budúcej zastávky autobusov do dvoch ťažísk – vstupy do administratívy a k ďalším dokom v skladových halách.
Areál bude dopravne zokruhovaný po obvode. Tovar bude dotovaný zo západnej, severnej a južnej fasády skladov. Dotácia z východnej fasády bude odklonená z dôvodu ochrany bývania v obci. Za tým účelom bude vytvorený vnútorný jednosmerný okruh obsluhujúci SO 4.01.3 – Hlavný stavebný objekt.
Parkovisko pre kamióny bude lokalizované medzi vjazdami a pre osobné autá pozdĺž vnútorného obslužného okruhu. Zástavba bude situovaná viac ako 80 m západne od rodinných domov a bude oddelená izolačnou zeleňou.
Dve administratívne sekcie v skladovo – administratívnom centre budú 3 podlažné. Ich fasáda bude celosklenená a bude nadväzovať na plnú farebnú fasádu skladovo – administratívneho centra. Spojovací krčok hlavných hál bude znížený a opatrený vegtetačnou strechou a z východu veget. stenou.
Ostatné halové objekty budú obsahovať jednopodlažnú bunku s hygienickým, šatňovým, administratívnym a technickým zariadením. Ich prevádzková plocha bude zodvihnutá cca 1m nad manipulačné plochy.
Konštrukčné riešenie bude na báze ocele a železobetónu, dominantne usporiadané viacloďovo a viacmodulovo.
Značná časť zelene je navrhovaná pred uličnou fasádou. Izolačná je navrhovaná pred východnou fasádou.

Objekt S5

Tri hlavné stavebné objekty budú tvoriť jeden kompozičný celok, ktorý bude akcentovaný na uličnej fasáde
administratívnym traktom. Hlavný príjazd do areálu bude z pripravovanej vyššej obslužnej komunikácie a bude
zvýraznené reklamnou vežou s dispečingom. Príjazd a výjazd bude sprevádzaný chodníkmi od budúcej zastávky
autobusov do troch ťažísk – doky a do administratívneho traktu.
Areál bude dopravne zokruhovaný po obvode. Tovar bude dotovaný zo západnej a južnej fasády skladov.
Dotácia z východnej a severnej fasády bude odklonená z dôvodu ochrany bývania v obci. Za tým účelom bude
vytvorený vnútorný jednosmerný dopravný okruh.
Parkovisko pre osobné autá zamestnancov bude lokalizované pri vjazde a výjazde. Zástavba bude situovaná
30 a 80 m západne a južne od obytných domov a bude vzájomne oddelená izolačnou zeleňou.
Administratívny trakt v SO 5.01.1 bude 3 podlažný. Jeho fasáda bude celosklenená a bude nadväzovať na plnú
farebnú fasádu skladovo – administratívneho centra.
Prevádzková plocha všetkých hál bude zodvihnutá cca 1m nad manipulačné plochy. Haly budú obsahovať
jednopodlažnú bunku s hygienickým, šatňovým, administratívnym a technickým zariadením. Ich
Konštrukčné riešenie hál bude na báze ocele a železobetónu, dominantne usporiadané viacloďovo
a viacmodulovo.
Značná časť izolačnej zelene je navrhovaná na východnom a severnom okraji areálu.

Objekt S6

Päť hlavných stavebných objektov bude tvoriť jeden kompozičný celok, ktorý bude akcentovaný na nároží skladovo – administratívnym centrom. Budú usporiadané do dvoch samostatných budov. Väčšia z nich bude pozostávať z objektov SO 6.01.2 až 5. – tie budú radovo usporiadané a vzhľadom k terénu výškovo navzájom posunuté. Hlavný príjazd do areálu bude z pripravovanej vyššej obslužnej komunikácie a bude zvýraznený reklamnou vežou s dispečingom. Príjazd a výjazdy budú sprevádzané chodníkmi od budúcej zastávky autobusov do piatich ťažísk – doky a do administratívneho traktu.
Areál bude dopravne zjednosmernený a zokruhovaný. Dotácia skladov bude zo severu a západu.
Parkoviská pre osobné autá zamestnancov budú lokalizované na severnom okraji, pri vyššej obslužnej komunikácii. Zástavba bude situovaná 100 m južne od jestv. bytového domu.
Administratívny trakt v skladovo – administratívnom centre – SO 6.01.1 bude 3 podlažný. Jeho fasáda bude celosklenená a bude nadväzovať na plnú farebnú fasádu budovy.
Prevádzková plocha všetkých hál bude zodvihnutá 1m nad manipulačné plochy a tá bude kaskádovito kopírovať terén areálu. Haly budú obsahovať jednopodlažnú bunku s hygienickým, šatňovým, administratívnym a technickým zariadením.
Konštrukčné riešenie hál bude na báze ocele a železobetónu, dominantne usporiadané viacloďovo a viacmodulovo.
Značná časť izolačnej zelene je navrhovaná na východnom a západnom okraji areálu.

Objekt S7

Sedem hlavných stavebných objektov bude usporiadaných do dvoch samostatných budov. Tie budú radovo usporiadané a vzhľadom k terénu, výškovo navzájom posunuté. Obe bude slúžiť logistike a výrobe. Výroba bude dislokovaná v ich západných častiach. Nárožia oboch budov budú akcentované administratívnym traktom. Všetky halové objekty budú obsahovať jednopodlažnú bunku s hygienickým, šatňovým, technickým a administratívnym zariadením. Zástavba bude podľa ÚPN-O N Polhora situovaná 100 m západne od plánovanej výstavby rodinných domov.
Príjazd do areálu bude z jednej odbočky na plánovanej zbernej komunikácii. Chodníky budú vedené od budúcej zastávky autobusov na zbernej komunikácii do ťažísk – doky, ako aj k administratívnym traktom hlavných stav. objektov SO 7.01.1. a 7.01.5. Areál bude dopravne zokruhovaný a zjednosmernený a bude prepojený s areálom S6. Dotácia skladov a výroby bude zo severu a z juhu. Parkoviská pre osobné autá zamestnancov budú lokalizované na západnom okraji, pri zbernej komunikácii.
Administratívne trakty stav. objektov budú 3 podlažné. Ich fasáda bude celosklenená a bude nadväzovať na plnú farebnú fasádu budovy.
Prevádzková plocha všetkých hál bude zodvihnutá 1m nad manipulačné plochy a tá bude kaskádovito kopírovať terén areálu. Haly budú obsahovať jednopodlažnú bunku s hygienickým, šatňovým, administratívnym a technickým zariadením.
Konštrukčné riešenie hál bude na báze ocele a železobetónu, dominantne usporiadané viacloďovo a viacmodulovo.
Značná časť izolačnej zelene je navrhovaná na východnom a západnom okraji areálu.

Celkový pohľad na areál

Celková situácia

Projekt
2010
Zastavaná plocha
300000 m²
Lokalita

Vybrané projekty

*Aktuálne

PF22

Veselý Nový rok 2022

Viac

V Košiciach do dvoch rokov vyrastie Kreatívne centrum za 18 miliónov.

Z tohto projektu máme veľkú radosť.

Viac

PF21

V Novom roku snáď do normálu. Ďakujeme.

Viac

Mestske zásahy Žilina 2026

Verejné priestory Žiliny nám niesú ukradnuté. Spúšťame projekt Mestské zásahy Žilina 2026 ako súčasť

Viac

PF 2020

Ďakujeme za krásny uplynulý rok 2019 a želáme ešte krajší ten Nový, Okrúhly, 2020.

Viac

Odporúčané produkty AtriumShopu

Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov

19,90 €

Viac

VIANOČNÝ BALÍČEK

19,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Trnava

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Liptovský Mikuláš

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Humenné

9,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Brezno

12,90 €

Viac

Kniha Zásahy Tatry 2019

12,90 €

Viac

Kniha East Side Architecture

19,90 €

Viac

Zásahy Gelnica 2018

12,90 €

Viac

Kniha DETLUP

39,00 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Kežmarok

12,90 €

Viac

Kniha Mestské zásahy Nitra

12,90 €

Viac

Kniha Medzimestské zásahy Košice - Prešov

19,90 €

Viac

Fairy Tales - New Place

33,00 €

Viac

Atrium Black Cube Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 03

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 01

19,90 €

Viac

MORPH Shirt 02

19,90 €

Viac

Icon Shirt of SPOT Vazecka

19,90 €

Viac

Sketch Shirt Vinne

19,90 €

Viac