East Side Architecture v časopise PROJEKT

Najnovšie číslo časopisu Projekt s recenziou publikácie East Side Architecture od Márie Kukučkovej.Kniha Súčasná architektúra na východe prináša výber štyridsiatich aktuálnych architektonických diel,
ktoré spája miesto ich vzniku – východ Slovenska. Hlavný obsah knihy treba podľa autora vnímať ako
„selekciu, ktorá sa neusiluje o extrakt regionálnych špecifík a nehľadá lokálne ukotvenú identitu, ide o
vecný dokument kondície súčasnej architektúry na východe Slovenska.“

Formát a grafika publikácie reflektujú primárny účel knihy tohto druhu, podobne ako je to pri
architektúre nadraďujúcej funkciu nad ilúziu dokonalosti. Hrubý kartónový obal a obnažená väzba, v
na prvý pohľad surovom výrobnom vyhotovení parafrázujú architektúru súčasnosti, ktorá, v často krát
obmedzených podmienkach, prichádza s nápadmi nachádzajúcimi kvalitu v genialite jednoduchosti.
Publikácia predstavuje typologicky široké spektrum stavieb – rodinné a bytové domy, objekty
individuálnej rekreácie, knižnice, školy, sakrálne stavby, galérie, športové haly, technické a výrobné
objekty aj krajinné vyhliadky.

K jednotlivým stavbám prináležia faktografické údaje o stavbe a piktogram, ktorý vystihuje základný
charakter diela. Prílohou je z väčšej časti aj technický popis v podobe zakreslenia jednotlivých podlaží,
rezov a situácie osadenia. Pre lepšie pochopenie kontextu navrhovaného diela pri niektorých stavbách
chýba situácia osadenia v širšom zábere okolia.

Celkový prehľad o polohe jednotlivých stavieb ponúka mapa s piktogramami, podľa ktorých je možné
stavby jednoducho identifikovať a lokalizovať.

Obrazový materiál v publikácii sprevádzajú plnofarebné aj čiernobiele fotografie. Časť z nich
upriamuje pozornosť na spracovanie vybraných detailov a vysvetlenie zámeru prepojenia stavby s
okolím. Oceňujem tie, ktoré prostredníctvom ľudí a často krát zrejme aj majiteľov stavieb a ich
koncových užívateľov približujú svet architektúry z ozajstného každodenného pohľadu reality. Čitateľ
tak dostáva lepšiu predstavu o merítku stavieb a atmosfére, ktorá v nich časom užívania vzniká.
Vhodne zvolená väzba knihy umožňuje jej plné otvorenie s kvalitným vnímaním veľkoformátových
fotografií.

Obrazový prejav sprevádza bilingválny slovensko-anglický text, ktorý posúva tvorbu na východnom
Slovensku do medzinárodných diskusií.

Nadstavbou knihy je séria krátkych voľne radených esejí od štvorice prizvaných autorov, ktorí tému
východoslovenskej architektonickej produkcie reflektujú z rôznych uhľov pohľadu. Robert Špaček –
Ktorým smerom je východ (?) . Zorán Vukoszávlyev – Miestny a medzinárodný. Pavol Mészáros –
Svet východu. Tomáš Bujna – Vysoké Tatry. Správa o stave spoločnosti rečou architektúry.
Autori textami s príznačnými titulmi nastoľuju otázky, prichádzajú s odpoveďami, no
zároveň nechávajú priestor pre čitateľa, aby sa zamyslel nad geografickými hranicami „východu“
(Špaček), európsko-svetovými trendmi, ktoré vnímame aj v našom prostredí (Vukoszávlyev) . Iní
premýšľajú nad tým, či v merítku Slovenska je ešte stále priestor na hľadanie lokálnych
architektonických špecifík (Pavol Mészáros) a ako sa pohol vývoj dopredu v polohou, klimatickými
podmienkami a charakterom tak špecifickom prostredí ako sú Vysoké Tatry (Bujna).
Publikácia Súčasná architektúra na východe je textovou a obrazovou stopou vybraných
architektonických realizácii, ktoré vznikli na začiatku nového milénia na východnom Slovensku,
predstavujúcom zároveň aj východ strednej Európy . Kniha už teraz je a do budúcnosti ostane
dôležitým krokom zmapovania nielen kvality architektúry, ale aj stavu spoločnosti, ktorá dala priestor
na jej návrh, realizáciu a následný ďalší život.

Zdroj: Projekt 2/2015