Olympiáda 2006

Aj keď rozhodnutie o mieste konania zimných olympijských hier v roku 2002 je za nami, optimisti s nádejou pozerajú do roku 2006 dúfajúc, že Slovensko dostane príležitosť' k pozitívnej celosvetovej prezentácii pri príležitosti konania tohto špičkového športového podujatia. Myšlienka na výstavbu športových objektov vzrušila viacero slovenských projekčných ateliérov, ktoré už vypracovali niekoľko štúdií. Dnes sa zoznámime s urbanisticko – architektonickou štúdiou Sídla Medzinárodného olympijského výboru v Poprade, ktorý členov výboru zaujal najviac. Jej autormi sú architekti Dušan Burák, Martin Koniar, Ján Sekan a Pavol Šimko. Autorom animácie, vďaka ktorej sa zvizualizovaný objekt stal rýchlo zrozumiteľným a prehľadným aj pre stále časovo zaneprázdnených členov olympijského výboru, bol Michal Burák.

Urbanisticko – architektonická štúdia vychádza zo zadania a vyhodnotenia porovnávacích štúdií pre sídlo MOV Poprad a to v štruktúre a kapacite vybavenia ako aj v rozsahu riešeného územia, v ktorom je zahrnutý aj priestor pre ideové riešenie medzi sídlom MOV a existujúcimi hotelmi Gerlach a Satel.

Urbanisticko – architektonická koncepcia

Vymedzené územie resp. jeho bezprostredné okolie je pre funkciu sídla MOV problematické ako z hľadiska funkčného, tak i priestorového (konzerváreň, telekomunikačný uzol ŽSR, sídlisko Západ, obmedzené výhľady na Tatry, prítomnosť výškových, prevažne obytných domov a pod.). Urbanistické riešenie reaguje na tieto skutočnosti, ako aj na celkový vývoj centrálnej mestskej zóny (CMZ) nasledovne:

 • uzatvára mestskú zástavbu na západnom okraji CMZ blokovou formou,
 • blok je riešený s vnútorným olympijským námestím, do ktorého sú orientované všetky funkcie, a tým sa sústreďuje olympijský život do vnútra bloku,
 • vonkajšia časť bloku je vymedzená ostatným verejným funkciám,
 • prevádzkovo je olympijské námestie napojené na peší ťah: stanica – hotel Poprad a na blok hotelov Gerlach – Satel,
 • priestor medzi hotelmi je riešený zmenou funkcie prevádzky, a to jeho intenzifikáciou ako ďalšia rezerva vyššieho nadmestského vybavenia, kde by sa mali saturovať funkcie športové, relaxačné, stravovacie a pod. v novom pešom ťahu.

Blok ideovo naväzuje na bohatý odkaz spišských miest a olympijskú myšlienku vymedzením eliptického námestia ako jadra kompozície. To celé sa ale odohráva v akomsi importovanom tatranskom prírodnom rámci, vymedzenom troma symbolmi:

 • okruhliak – kongresová sála (betón resp. medený plech zvýrazňujúci mach,
 • brvno – hotel olympijskej rodiny (drevený obklad zvýrazňujúci letokruhy.
 • skalné bralo – hotel pre členov MOV (kamenný obklad a sklo).

Zo stredu stredovekého námestia od obelisku sa „vylieva“ riava tatranskej bystriny (rampa) až k hotelu Poprad, ovlažujúca výtvarné dielo (fragmenty ornamentov v dlažbe, vlajkonosiče zúčastnených krajín, zeleň a pod.). Nárožia bloku sú zvýraznené diferencovane – mohutným dreveným výtvarným dielom – juh a dvoma pristávacími plošinami – severozápad. Pre obdobie 3. tisícročia je naša idea prezentovaná ako hra. Hra o prekvapenie, hra s minulosťou a prítomnosťou, hra o vývoji mesta … Kompozícia pre perspektívu 10-tich rokov, má preto len ilustratívny význam a v čase aktuálnom môže byť doplnená.

Popis navrhovaných stavieb

Jadrom súboru MOV je pešie námestie, zdvihnuté nad úroveň terénu. Pod jeho eliptickým tvarom je špirálovite usporiadané parkovanie 320 státí, prístupné z dvoch obslužných komunikácií. Výlez na námestie je integrovaný z východu do hotelov a kongresovej viacúčelovej haly. Po obvode bloku sú ďalšie parkoviská o celkovej kapacite 150stání. Prístup na námestie je z juhu, zo SV a z východu. Heliporty sú lokalizované na SZ nábreží. Počas ZOH možno využívať pre parkovanie časť nezastavaného areálu konzervárne o kapacite cca 200 miest.

Hotelový komplex pre členov MOV – 150 lôžok, má vstupnú halu cez 2 podlažia prístupnú zo severu a z námestia z juhu. Je prevádzkovo napojený na stravovacie a jednacie priestory a na kongresovú sálu, tenisovú halu, ako aj na heliporty a pochôdzne terasy. Prevádzkovým uzlom je vertikálne komunikačné jadro. Konštrukčne je navrhovaný oceľový skelet s obvodovým dvojplášťom, obloženým kameňom a sklom. Pôdorysná poloha umožňuje relatívne bezkonfliktne vnímať' siluetu Tatier z izieb, ale hlavne z výhliadkovej kaviarne a z plavárne.

Hotel olympijskej rodiny – 150 lôžok, má riešenú vstupnú halu na úrovni námestia. Je prederavený peším ťahom. V prízemnej časti je skladové hospodárstvo, kuchynský a administratívny blok, na prízemí recepcia s reštauráciou s kaviarňou, barom, snackom, obchodmi a pod. Na ďalších poschodiach je okrem ubytovania prednášková sála a fitnes s bazénom. Strecha je zatrávnená. Južný okraj je riešený ako výtvarné dielo na báze dreva. Konštrukčný systém – železobetónový monolitický skelet.

Viacúčelová kongresová sála – 1100 sedadiel s možnosťou využitia aj na koncerty, prednášky a divadlá malých javiskových foriem. Vstup je z námestia, prísun techniky výťahom z prízemia. Je organickou súčasťou hotela MOV. Je prepojený aj s hotelom olympijskej rodiny oceľovou rampou.

Súbor kancelárskeho vybavenia pre aparát MOV je riešený v prepojovacom krčku medzi hotelom MOV a kongresovou sálou. Dopravný dispečing, bezpečnosť a polícia je navrhovaná na prízemí pred vstupom do viacpodlažnej garáže. Pohotovostný heliport je riešený na SZ nároží bloku. Je sprístupnený z pochôdznej terasy hotela MOV.

Navrhovaná funkčnosť riešeného súboru po ZOH

Celý komplex sídla MOV bude po skončení ZOH využívaný nasledovne:

 • hotel MOV pre účely špičkového hotela v kombinácii s administratívou,
 • hotel olympijskej rodiny pre administratívne účely a to tým, že železobetónový skelet a flexibilné priečky hygienického jadra umožnia zväčšovať' priestor podľa požiadaviek,
 • kongresová sála pre účely kongresov, prednášok, koncertov, divadelných predstavení malých javiskových foriem, ale aj ako galéria a tanečná sála a pod.

Hotel a kongresová sála by mali aj po ZOH tvoriť jeden celok, nakoľko je špičkovo vybavený a je možné jeho využitie pre tzv. kongresovú turistiku.

Informácie, vydavateľstvo Yudiny, január 1999