Energo Control Košice

V Košiciach neďaleko železničnej stanice zrekonštruovali a nadstavili zaujímavú historickú, nie
však pamiatkovo chránenú budovu bývalých plynární. Nové funkčné využitie – pre
administratívny účel – si vyžiadalo rozšírenie kapacity budovy, z čoho vyplynulo aj samotné
architektonické riešenie. Na prvý pohľad možno vidieť hmotové aj materiálové odlíšenie
pôvodnej časti budovy od novej. Súčasťou projektu je aj postupné dobudovanie celého areálu.Administratívna budova Energo control
sa nachádza neďaleko železničnej
stanice, na ul. Pri plynárni v Košiciach.
Nie je pamiatkovo chránenou, je trojpodlažná,
so suterénom a neobytným podkrovím
so sedlovou strechou. Má
pozdĺžny stenový systém zo zmiešaného
muriva. Strop nad 1. PP je vytvorený
z valených klenieb. Ostatné existujúce
stropy sú drevené trámové. Budova
potrebovala komplexné stavebné úpravy
a bola nadstavená.

Architektonické a materiálové riešenie

Užívateľom a prevádzkovateľom
objektu je jeho vlastník, t. j. Energo
Control, s. r. o., Košice. Budova je samostatne
stojaci objekt, zreteľne viditeľný
s prístupovej komunikácie. Kompletná
rekonštrukcia budovy začala nadstavbou
na existujúce 3. NP o 1 podlažie
vrátane podkrovia. Budova bola zateplená
a hmotovo rozčlenená na pôvodnú
a novú (nadstavenú) časť. Obe časti
boli aj materiálovo odlíšené. Pôvodná
budova je omietnutá, nová časť je obalená
titánzinkovým plechom. Nová strecha
je riešená ako plochá, s veľmi miernym
sedlom spádovaným smerom von.
V úrovni 1. NP sa nachádza vstupná
hala. Pôvodný vstup je rozšírený o novú
vstupnú markízu so zádverím. Strop pri
výťahu bol vybúraný a nahradený
sklom. Pôvodné schodisko bolo kompletne
nahradené nových schodnicovým
so sklenenými stupňami. Vertikálna komunikácia schodiska bola doplnená
v jeho zrkadle novým skleneným
výťahom.
Všetky stropy nad 1. NP bolo potrebné
demontovať a nahradiť novými
železobetónovými so skrytými prievlakmi.
Dosky boli vyriešené ako monolitické,
pohľadové, bez omietania.
Strecha nadstavby je nová, plochá
s miernym sedlom, pokrytá plechovou – titánzinkovou strešnou krytinou.
Rovnako ako strecha aj obvodové steny
nadstavby sú sendvičové, s titánzinkovou
krytinou. Nosná konštrukcia celej
budovy je oceľová.
Čo sa týka dispozičného riešenia –
v 1. PP sú situované sklady, kotolňa
a serverovňa, na 1. NP vstupná hala
a pracoviská obchodu, na 2. a 3. NP sú
kancelárske priestory a na 4. NP miestnosti
vedenia.

Konštrukčné a materiálové riešenie

Existujúce základy boli vyhovujúce.
Izolovanie spodnej stavby je systémom
Schomburg. V kotolni bolo potrebné
dodatočne prehĺbiť podlahu a následne
základovú škáru. V mieste novej výťahovej
šachty bolo treba taktiež vytvoriť
prehĺbenie o min. 1 300 mm.
Zvislé konštrukcie – obvodové steny
existujúcich podlaží sú murované
a dodatočne zaizolované Nobasilom.
Obvodové steny nadstavby sú sendvičové – s použitím Cetris dosiek, tepelnej
izolácie a obložené vonkajšou krytinou
s titánzinku. Stĺpy sú oceľové štvorcového
pôdorysu H.

Vodorovné konštrukcie – existujúce
stropy boli demontované a nahradené
novými stropnými konštrukciami monolitickými,
neomietnutými. Železobetónové
dosky boli krížom vystužené so
skrytými prievlakmi. Schodiská bolo
potrebné nahradiť novými, ľahkými,
schodnicovými, oceľovými, so sklenými
stupňami. Nová strecha nadstavby aj
celej budovy je sedlová s drevenou
konštrukciou – plochá. Vnútorné steny
sú omietnuté, šambrány okolo okien
a dvier sú riešené ako štukatérske
prvky. Podhľady sú neomietnuté z pohľadového
betónu. Proti atmosferickej
vlhkosti a nepriaznivému vplyvu kyslých
dažďov je objekt chránený titánzinkovou
krytinou.

Všetky vnútorné dvere sú drevené
s lakovanou úpravou. Existujúce okná
boli nahradené novými, rovnako členenými
a tiež z dreva. Nové okná
v nadstavbe sú hliníkové, päťkomorové
s lepeným trojsklom a pokovenou
vrstvou PLANIBEL. Zábradlie na schodisku
a balkóne je oceľové, pozinkované,
klampiarske výrobky sú z titánzinku.

Technické riešenie

Kanalizácia slúži na odvádzanie
odpadových splaškových vôd a odvádzanie
vôd zo strechy budovy, zaústením
do existujúcej kanalizačnej prípojky
a šácht. Splašky sú odvedené do existujúcej
kanalizačnej siete. Bola vytvorená
aj nová kanalizačná prípojka k existujúcej.
Objekt je vykurovaný z plynovej
kotolne, pomocou série 2 kotlov napojených
na novú plynovú prípojku vedenú
v areáli. V medziobdobí je vykurovanie
zabezpečené reverznou klimatizáciou.
Všetky miestnosti sú vetrané
prirodzene. Kancelárske priestory,
serverovňa a hygienické miestnosti
sú klimatizované.

Exteriérové riešenie

Keďže budova je samostatne stojaca,
je dobre prístupná pešo aj automobilom.
K budove vedie nová asfaltová
komunikácia. Parkovanie pre administratívu
(9 miest) je zabezpečené na existujúcom
parkovisku pred areálom, vo
vnútri areálu (9 miest) a na mieste existujúcej
asfaltovej plochy východne od
budovy. Manipulačné a pešie plochy
okolo a pred budovou sú upravené
betónovými dlažbami s vyspádovaním
do ulice a k dvorovej vpusti. Sadové
úpravy s okrasnou výsadbou budú
postupne dotvorené pred hlavným
objektom. Oplotenie z juhu bude zrekonštruované,
a zo západu nahradené
novým v ďalšej etape.

Pre časopis Eurostav v spolupráci s Ing. arch. Dušanom Burákom pripravila Martina Trnkusová
Foto: Architektonické štúdio Atrium, Alexander Jiroušek